CÁC BƯỚC THIẾT KẾ TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

You are here:

Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Điều 23

Các bước thiết kế xây dựng:

Thiết kế xây dựng gồm các bước: Thiết kế sơ bộ (trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế do người quyết định đầu tư quyết định khi quyết định đầu tư dự án.

Dự án đầu tư xây dựng gồm một hoặc nhiều loại công trình, mỗi loại công trình có một hoặc nhiều cấp công trình. Tùy theo loại, cấp của công trình và hình thức thực hiện dự án, việc quy định số bước thiết kế xây dựng công trình do người quyết định đầu tư quyết định, cụ thể như sau:

Thiết kế một bước:

Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;

Thiết kế hai bước:

Thiết kế hai bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng;

Thiết kế ba bước:

Thiết kế ba bước gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng, có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công phức tạp;

Thiết kế theo các bước khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế:

Công trình thực hiện trình tự thiết kế xây dựng từ hai bước trở lên thì thiết kế bước sau phải phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế ở bước trước.

Trường hợp thiết kế ba bước, nếu nhà thầu thi công xây dựng có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thì được phép thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công.

Down load Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xem Nghị định số 59/2015/NĐ-CP tại đây:

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

Ngày 05/04/2017, Chính phủ đã ban hành nghị định số 42/2017/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/06/2017.

Đừng quên like và chia sẻ cho mọi người nếu thấy bài viết này hay nhé !

Related posts
H2A